bootstrap dropdown

 Mexico eclipse 2024

A trip to Maexico to watch the total solar eclipse of april 8 2024, however, Mexico had a lot more to offer!

Mobirise

Route

Here is the route we drove during our trip, The eclipse path is marked in blue with the center line in red. 
Hier is de route die we gereden hebben  tijdens onze tour.
Het totasliteitspad is gemarkeerd in blauw met de centrale lijn in het rood.

Mobirise

Itinerary

Itinerary of this trip
Reisprogramma van deze trip.

Mobirise

Story

Here is the travel report of this trip.
Ziehier het reisverslag van deze trip

Mobirise

NL

Al enkele jaren hadden een goede vriendin en ik ons voorgenomen om de zonsverduistering van 8 april 2024 te gaan zien. Dit, omdat dit een vrij lange eclips was met bijna 4,5 minuten totaliteit.

Omdat eclips reizen tegenwoordig een aardig verdienmodel is geworden, kozen we ditmaal voor een wat kortere reis op individuele basis met zo min mogelijk transfers. Op 1 april vertrokken we voor een 11-daagse reis naar Mexico-stad en Mazatlan.

Rond Mexico-stad, dat zelf al een bezoek meer dan waard is liggen veel Azteekse monumenten en bovendien ook de altijd actieve Popecatepetl vulkaan. De eerste dag stond in het teken van Frida Kahlo en haar indrukwekkende museum. Hier werd via beeld en schilderijen het aangrijpende verhaal verteld over haar leven en de vele pech die ze heeft gehad. Na een wandeling door het fraaie Coyoacan (een dorp dat ooit als eiland ontstaan is), bezochten we kort het met lavasteen gebouwde Anahuacallimuseum voordat we de dag afsloten met een rondleiding door het imposante Estadio Azteca waar in 1986 het WK is gespeeld en waar Madonna de beroemdste handsbal maakte (iets met "hand van god…").

De volgende dag gingen we op excursie buiten de stad en bezochten we de imposante Teotihuacan tempels, Deze bestaat uit een tweetal Pyramides (die van de Zon en de Maan) en indrukwekkende "dodenweg" waar je je waant in het rijk der Azteken. Hierna lunchte we in een restaurant wat in een lavatunnel complex lag. Als afsluiter bezochten we in het Noorden van Mexico-stad het heiligdom Santa Maria de Guadeloupe, die tot de belangrijkste bedevaartsoorden voor katholieken behoort.

De volgende dag stond in het teken van de natuur, we maakte een mooie wandeling door het Iztaccíhuatl - Popocatépetl nationaal park. We maakte een wandeling op 3750 meter hoogte naar een schilderachtige waterval, onderweg met fraai uitzicht op de Popecatepetl vulkaan waarboven gassen uitgestoten werden. na een lunch in een lokaal dorpsrestuarant reden we weer terug naar Mexico-stad.

De volgende ochtend bezochten we het Diego Rivera Mural museum, een klein museum gecentreerd rond een prachtige muurschildering van Diego Rivera (de kunstenaar met wie Frida Kahlo getrouwd was). Hierna bezochten we eerst het kunst en architectuurmuseum op de bovenste verdieping van de Opera. Hierna deden we nog een rondleiding door het fraaie auditorium van het gebouw. In de middag bezochten we ook nog het Atelier van Frida Kahlo en Diego Rivera, een markant gebouw uit de jaren dertig. |In de avond was er een fraai jazz concert in de rooftop bar van het hotel waar we genoten van de muzikale klanten met een adembenemend uitzicht over de stad.

De laatste dat in Mexico-stad gebruikten we om het oude centrum met een gids te verkennen. Het centrum bevat fraaie barokke architectuur met als hoogtepunt de kathedraal. Ook zijn er resten te vinden van de oude Azteekse hoofdstad. We bezochten ook het fraaie postkantoor in gotische stijl en het "Mozaïek paleis” met zijn prachtige decoraties. In de middag bezochten we nog de Engel der onafhankelijkheid alvorens we heerlijk dineerde in een van de beste lokale restaurants in de stad.

De volgende ochtend was het heel vroeg dag, we vlogen naar Mazatlan (in business class want de rest was volgeboekt). Aangekomen ontmoette we ook een medereiziger die vrijwel hetzelfde programma volgde. Ook raakte we bevriend met een Mexicaanse man die ons daarna vrijwel de hele tijd in Mazatlan vergezelde. Het was een erg gezellige tijd! met ons vieren verkende we de stad en gingen we op bezoek bij een "percussie" vriendin van mij die ook met haar familie in Mazatlan zat voor de eclips.

de volgende ochtend vertrokken we op tijd voor de eclips. Toen we klaar stonden, kreeg ik een telefoontje van onze reisagente met de vraag of we mee wilde werken aan een item over de zonsverduistering van RTL-nieuws. Na enige twijfel stemde ik toe, leek me wel grappig. Dus na wat telefoontjes met de redactie vertrokken we dan eindelijk naar Isla de Piedra om de eclips te gaan beleven (en ik met wat opdrachtjes van RTL). We kozen voor deze locatie om de enorme drukte in Mazatlan te mijden. We kwamen aan op een fraai strand waar het vooral gezellig en niet al te druk was. Er kwamen voornamelijk Mexicanen en een enkele verdwaalde Nederlander.

Om 9h51 begon de maan voor de zon te schuiven. Genietend van een ontbijtje merkte geoefende ogen dat het na een minuut of 40 al ietsje donkerder was geworden. Echt merkbaar werd het pas echt een minuut of 10 voor de totaliteit. De schaduwen werden scherper. En door het rieten afdakje van het restaurantje waren de geprojecteerde zonnesikkeltjes fraai te zien. Omdat er lichte hoge cirrusbewolking was, was de aanstormende maanschaduw al bijna 3 minuten voor de totaliteit te zien als een grote donderwolk die steeds donkerder werd en die de omgeving leek op te slokken. De totaliteit begon om 11h07m. Nu werd het heel snel donker alsof iemand speelde met de licht dimmer, het voelt als een rollercoaster rit.

Het laatste beetje zonlicht schitterde als een zeer heldere ster, terwijl de corona vaag zichtbaar werd. Toen verdween het licht en stortte de duisternis zich dreigend over ons heen. Snel wat filmpjes gemaakt voor RTL en een paar foto's van de verduisterde zon-met-corona. Heel fraai waren de vele protuberansen die als felrode vlekken rond de verduisterde zon te zien waren. 4 minuten en 21 seconden konden we genieten van dit onaardse schouwspel genieten. Er was genoeg tijd om te kijken waar eerdere verduistering steevast “te snel” voorbij waren.

Opeens was daar weer een sterke lichtstraal. De totaliteit was voorbij en we zagen de maanschaduw langzaam naar het noordoosten wegtrekken. Het licht kwam snel terug maar ook nu was de schaduw nog minutenlang zichtbaar door de hoge bewolking. Terwijl de maan langzaam wegschoof filmde mijn reisgenote de antwoorden die ik ging geven op de vragen van RTL. En tegen 12h15 (een kwartier voor het einde van de eclips) pakte we onze spullen in en we terug naar het hotel om mij te droppen (de rest van het gezelschap bezocht nog een oude begraafplaats). Het filmmateriaal most nl. snel opgestuurd worden naar de redactie voor uitzending tijdens het late journaal. Ook de volgende dag is het item nog een aantal keren herhaald. ik kreeg al heel snel berichten van vrienden en collega's die me gezien hadden.

Tegen een uur of 4 liepen we naar de Lucky bar voor een Eclips afterparty met mijn "percussie" vriendin en haar familie. Het was erg gezellig en de Corona's gingen erin als zoete koek. Bovendien was er live Tex-Mex muziek en hadden we een hoop lol met nog een aantal Amerikanen en Canadezen die hier ook voor de eclips waren. iedereen was het erover eens dat dit een hele fraaie eclips was!

Met nog een laatste dag in Mazatlan en een gecancelde excursie naar de vuurtoren, besloten we zelf maar naar de vuurtoren te gaan. Dit is een markant punt in Mazatlan en biedt een heel fraai uitzicht over de omgeving. Na een fraaie wandeling langs de kust kwamen we in het oude centrum waar we lunchte in een heel fraai restaurant. die avond namen we afscheid van onze reisgenoot en de Mexicaan die ons 3 dagen vergezelde.

De volgende ochtend moesten wij nl. vroeg weg, om 4h30 werden we opgepikt voor de transfer naar het vliegveld van Culiacan. Na een korte vlucht, een stop over van 7 uur en een lange vlucht van 11 uur kwamen we de volgende middag moe maar voldaan weer in Nederland aan. Einde van een fantastische reis met een heel fraaie eclips.


EN

For several years now, a good friend of mine and I had planned to go and watch the solar eclipse of April 8, 2024. This is because it was a fairly long eclipse with almost 4.5 minutes of totality. Because eclipse travel has become auite a revenue model these days, this time we opted for a shorter trip on an individual basis with as few transfers as possible.

On April 1, we left for an 11-day trip to Mexico City and Mazatlan. There are many Aztec monuments around Mexico City, which itself is more than worth a visit, also the always active Popecatepetl volcano would be worth visiting.

The first day was all about Frida Kahlo and her impressive museum. Here, through images and paintings, the sad story of her moving life was told. After a walk through beautiful Coyoacan (a village that once originated as an island), we briefly visited the Anahuacalli Museum, built from black lava, before concluding this day with a tour into the impressive Estadio Azteca, where the 1986 World Cup was held and  where Madonna was the center of the most famous hands ball (something with "the hand of god...").

The next day we did an excursion outside the city and visited the impressive Teotihuacan temples, which consist of two pyramids (the Sun and the Moon temples) and the impressive "road of the dead" where it feels like youactually are in the empire of the Aztecs. After this we took lunch in a restaurant located in a lava tunnel complex. To conclude this day, we visited the shrine of Santa Maria de Guadeloupe in the north of Mexico City, which is one of the most important pilgrimage sites for Catholics.

The next day was all about nature, we took a nice walk through the Iztaccíhuatl - Popocatépetl national park. We took a walk at an altitude of 3750 meters to a picturesque waterfall, having beautifull view to the Popecatepetl along the way above which, gases were emitted. After lunch in a local restaurant we drove back to Mexico City.

The next morning we visited the Diego Rivera Mural museum, a small museum centered around a beautiful mural by Diego Rivera (the artist Frida Kahlo was married to). After this we visited the art and architecture museum on the top floor of the Opera house. After this we took a tour of the beautiful auditorium of the building. In the afternoon we also visited the studio of Frida Kahlo and Diego Rivera, a striking building from the 1930s. In the evening we enjoyed a beautiful jazz concert in the rooftop bar of the hotel also enjoying a breathtaking view over the city.

We used the last day in Mexico City to explore the old center with a guide. The center contains beautiful Baroque architecture, with the cathedral as one of its highlights. There are also remains of the ancient Aztec capital. We also visited the beautiful Gothic-style Post Office and the “Mosaic Palace” with its beautiful decorations. In the afternoon we visited the Angel of Independence monument before having a delicious dinner in one of the best local restaurants in town.

The next morning, we flew very early to Mazatlan (in business class because the rest of the plane was fully booked). When we arrived we also met a fellow traveler who followed the same program as we did. We also became befriended with a Mexican man who accompanied us most of the time in Mazatlan. We all enjoyed a very good time there! the four of us started to explore the city and visited a "percussion" friend of mine who also happened to be in Mazatlan with her family for the eclipse.

The next morning we left in time for the eclipse. When we set to leave, I received a phone call from our travel agent asking if we were willing to participate in an TV news item on the solar eclipse for RTL news that night. After some hesitation I agreed, it seemed funny to me. So after some phone calls with the editors, we finally left for Isla de Piedra to experience the eclipse (and I with some assignments from RTL). We chose this location to avoid the huge crowds in Mazatlan itself. We arrived at a beautiful beach where it was pleasant and not too busy. Mainly Mexicans and a few "lost" Dutchys there.

At 9:51 am the moon started to move in front of the sun. While enjoying breakfast, some trained eyes noticed that it had already become slightly darker (after about 40 minutes). However, the darkening became really noticeable about 10 minutes before totality. The shadows became sharper. And the projected solar crescents were beautifully visible through the thatched roof of the restaurant. Because there were some transparant high cirrus clouds, the approaching lunar shadow was already visible form almost 3 minutes before totality. It approached resembling a large thundercloud that became darker and darker, and that seemed to swallow asll the energy from the surrounding. Totality started at 11h07m. Now it got dark very quickly as if someone was playing with the light dimmer, it felt like a rollercoaster ride. The last bit of sunlight sparkled like a very bright star, while the corona became faintly visible.

Then the light disappeared and the darkness fell menacingly over us. Quickly made some videos for RTL and a few photos of the eclipsed sun with corona. A lot of prominences were visible around the moons edge as bright red spots. We could enjoyed this unearthly spectacle for a whopping 4 minutes and 21 seconds. There was plenty of time to look around in comparisson to previous eclipses that were over “too quickly”.

Suddenly there was another strong beam of light. Totality had ended and we witnessed the lunar shadow slowly moving away to the northeast. The light returned quickly, but even now the shadow was still visible for several minutes through the high clouds. While the moon slowly moved away, my traveling companion filmed the answers I was going to give to RTL news' questions. And at 12h15 (fifteen minutes before the end of the eclipse) we packed our things and went back to the hotel to drop me off (the rest of the group visited an old cemetery).

The recorded footage had to be sent to the editors for broadcasting during the late news in the Netherland. The footage also was repeated several times the next day. I soon received messages from friends and colleagues who had seen me on TV. Around 4 o'clock we walked to the Lucky bar for an Eclipse afterparty with my "percussion" friend and her family. It was a lot of fun and the Corona beers went down really well. On top of this, there was live Tex-Mex music and we had a lot of fun with a number of Americans and Canadians who also visited Mazatlan for the eclipse. We all agreed this eclips was a beauty!

With one last day left in Mazatlan and a canceled excursion to the lighthouse, we decided to go to the lighthouse ourselves. This is a signature spot in Mazatlan and offers a very beautiful view of the area. After a beautiful walk along the coast we arrived in the old center where we had lunch in a very nice restaurant. That evening we said goodbye to our traveling companion and our Mexican friend  who accompanied us during our time in Mazatlan.

The next morning we had to leave early, at 4:30 AM we were picked up for the transfer to Culiacan airport. After a short flight, a stop of 7 hours and a long flight of 11 hours, we arrived back in the Netherlands the next afternoon. We were tired but fully satisfied. End of a fantastic journey with a very beautiful eclipse 


Pictures

Mobirise

Video

De zonsverduistering, the solar eclipse

Links


https://www.Freekslangen.nl - My site
https://patiperra.com - She made this trip possible!

Mobirise