bootstrap navbar

Greece october 2022

In October 2022 I (finally) visited Greece to see some of the ancient culture. In oktober 2022 bezocht ik (eindelijk eens) Griekenland om enkele van de plaatsen, bekend van de klassieke oudheid te bezoeken.

Mobirise

Route

The place I visited / De plaatsen die ik bezocht..

Mobirise

Story

Here is the travel report of this trip. Ziehier het reisverslag van deze trip

Mobirise

NL

In mijn leven was ik enkele keren in Griekenland geweest en één keer in Athene. Helaas lieten de lengte van mijn verblijf en het programma niet toe om de Griekse oudheid te verkennen. Vandaar dat ik nu wat tijd name om een aantal van de bekende sites te bezoeken.

Ik bezochten Delphi, dat spectaculair gelegen is op de helling van de heilige berg Parnassus. En waar de Apollo tempel het Orakel herbergde. Een voor het leven benoemde priesteres had, in de oudheid, de eer om, mogelijk beneveld door de gassen die uit de aarde opstijgen, de ouden Grieken van informatie en raad te voorzien zoals ingegeven door de goden. Het complex herbergen ook een theater, een stadion, de tempel van Athína en mogelijk het oudst bekende muziekschrift.

Hoewel ik Meteora al eens bezocht heb (tijdens een Geologie excursie in 1994), koos ik ervoor dit opnieuw te doen vanwege de schoonheid van de omgeving en de kloosters. Omdat Meteora ongeveer 300 km van Athene ligt, koos ik de trein om naar Meteora te gaan. Na een redelijk comfortabele rit van ongeveer 4 uur arriveerde k in Kalambaka, de uitvalsbasis voor Meteora. We bezochten achtereenvolgens het St Nicolaas klooster, die nog het meest in originele staat is, vervolgens de Grote Meteora, ofwel het Klooster van de Transfiguratie van Jezus Christus. Dit klooster is een dorp op zich en de kerk is van ongekende schoonheid. een aantal kloosters waren ondanks het slechter en nevelige weer, ook van afstand goed te zien. Als laatste bezochten we één van de Nonnenkloosters, die van Sint Stephanus met een prachtige tuin en uitzicht over Kalambaka. De trein bracht me weer terug naar Athene.

Een ander hoogtepunt was een bezoek aan het oude Theater van Epidavros (Epidaurus) met zijn fantastisch goede akoestiek. Je kon van boven in het theater iemand horen fluisteren die in het midden van de Orcheston (podium) stond. Verder bezochten de Nauplion, een oud Venetiaans stadje. Ook bezochten we een nederzetting van de Myceniers, een beschaving die ongeveer 500-1000 jaar ouder was dan de Griekse. In deze stad stond een paleis en waren er Artiesten verblijven, huizen en een aantal grafkamers waarvan er een aantal volledig in takt waren, waaronder de fraaie schatkamer van Atreus. We bezochten onderweg ook nog het kanaal van Korinthe die in de 19e eeuw gegraven is en die ook een fraai uitzicht geef top de geologische afzettingen van het gebied.

Uiteraard was er ook genoeg tijd om Athene zelf te ontdekken. Hier trok ik drie volle dagen voor uit wat eigenlijk niet genoeg is. Het Moderne Athene bestaat pas zo'n 150 jaar waardoor het niet bijzonder interessant is. Voor die tijd waren er slechts enkele nederzettingen tussen de ruïnes in een overwegend landbouwgebied. Des te interessanter zijn de vele sites met oudheden die verspreid in de stad te vinden zijn. Uiteraard mag de Akropolis (letterlijk: Bovenstad) niet ontbreken. De Akropolis is van verre te zien en heeft, behalve twee fraaie Theaters en een indrukwekkende ingang, natuurlijk ook de beroemde Parthenon tempel.

Ook de Romeinse en Griekse marktplaatsen (de Agora's) zijn een bezoek waar, met name de Agora van Athene met zijn Stoa (halfgesloten overdekte ruimte), de - in vrijwel ongeschonden staat verkerende - tempel van Hephaistios. Ook de Bibliotheek van Adrianus is een bezoek waard.

Uiteraard mogen we het Olympisch verleden van Griekenland ook niet vergeten en bezocht ik het Panathenaic stadion, dat eigenlijk een herbouw is van het oorspronkelijke atletiekstadion dat er rond 400 v Chr. gebouwd is. Het is het enige stadion ter wereld dat uit marmer bestaat en telt ongeveer 80.000 zitplaatsen. In het stadion is een klein Olympisch museum te vinden.

Bijzonder is ook het Archeologisch museum dat het Antikythera mechanisme herbergt. Dit mechanisme, dat wel een de oudste computer genoemd wordt, was een ingewikkeld apparaat bestaande uit diverse tandwiel mechanismes. Het werd gebruikt om de posities van hemellichamen te berekenen maar ook zons- en maansverduisteringen in de toekomst te berekenen.

ter afscheid van deze mooie week, bezocht ik nog de tempel van Poseidon, die bij zonsondergang een heel fraai aanzicht gaf. De reis eindigde sprookjesachtig bij de warmwaterbron van Vouliagmeni dat bij nacht fraai verlicht word.

EN

During my life I did visit Greece a few times and I also visited Athens once. Unfortunately, the length of my stay and the program did not allow me to explore any of the well known Greek antique sites. That is why I now took some time to visit some of these  sites.

I visited Delphi, which is spectacularly located on the slope of the sacred Mount Parnassus. It also hosts the Apollo temple eith its Oracle.  in the ancient times, a priestess, who was appointed for life, had the honor to provide the to provide the ancient Greeks with information and advice as dictated by the gods, she possibly may have gotten in transce due to the gases rising from a crack in teh ground. The complex also houses a theater, a stadium, the temple of Athína and possibly the oldest known piece of musical notation.

Although I had visited Meteora before (during a Geology tour in 1994), I chose to do so again because of the beauty of the surroundings and its monasteries. Since Meteora is about 300 km from Athens, I chose to take the train. After a failrly comfortable ride of about 4 hours I arrived in Kalambaka, the base for exploring Meteora. We visited the St Nicholas Monastery, which is still the most original of all, the Great Meteora, also known as the Monastery of the Transfiguration of Jesus Christ. This monastery is a village in itself and the church is of unparalleled beauty. a number of monasteries were, despite the rainy and misty weather, also easy to be seen from a distance. Finally we visited one of the nunneries, called Saint Stephanus with a beautiful garden and a splendid view over Kalambaka. The train took me back to Athens where are reutrned in the late evening.

Another highlight was a visit to the ancient Theater of Epidavros (Epidaurus) with its fantastic acoustics. You could hear someone whispering when sitting at the toprow of the theater stands, where teh speaker was located in the center of the Orcheston (stage). We also visited Nauplion, an old Venetian town. We closed the day be visiting a settlement of the Mycenaeans, a civilization that was about 500-1000 years older than the Greek. In this city, built around a palace, there was an Artists' residency area, other residential houses and a number of burial chambers, some of which were completely intact, including the beautiful treasury of Atreus. On the way, we also visited the Corinth Canal, which was excavated in the 19th century and which also offers a beautiful view of the geological deposits of the area.

Of course there was also enough time left to explore Athens itself. I used three full days for this, which is actually not enough. The modern city of Athens has only been around for about 150 years and it is not particularly interesting. In the centuries preceeding the modern urbanazation, there were only a few settlements among the ancient ruins located within a mostly agricultural area. However, the splendure of Athens lies in its ancient sites which were scattered throughout the city. Of course, the Acropolis (literally: Upper City) should not be missed. The Acropolis can be seen from afar and has, in addition to two beautiful Theaters and an impressive entrance, also the famous Parthenon temple.

The Roman and Greek market towns (the Agoras) are also worth a visit, especially the Agora of Athens with its Stoa (semi-enclosed space), the Temple of Hephaistios - which is in almost intact condition. The Library of Adrianus is also worth a visit.

Of course we should not forget Greece's Olympic past and I visited the Panathenaic stadium, which is actually a reconstruction of the original athletics stadium that was built around 400 BC. It is the only stadium in the world completely made of marble and has about 80,000 seats. A small Olympic museum can be found in the stadium.

Also od special interrest is the Archaeological Museum that houses the Antikythera mechanism. This mechanism, which is dubbed as one of the oldest "computers", was a complicated device consisting of various gear mechanisms. It was used to calculate the positions of celestial objects as well as calculate solar and lunar eclipses in the future.

To end this beautiful week in style, I visited the temple of Poseidon, which gave a very beautiful view during sunset. The journey ended magically at the hot spring of Vouliagmeni, which is beautifully illuminated at night.

Pictures

This section contains some pictures of Greece, Enjoy!

Mobirise

Itinerary

From 12.10.2022 to 20.10.2022

Mobirise

Day 1, 12-10-2022: Fly to Athens.

Day 2, 13 -10-2022: Delphi

Day 3, 14 -10-2022: Train to Kalambaka, visit Meteora.

Day 4, 15 -8-2022: Athens, Pireaus, Panathenaic stadium.

Day 5, 16-10-2022: Epidavros, Nauplion, Mycene, Corinth.

Day 6, 17 -10-2022: Athens: Akropolis, Agora's.

Day 7, 18 -10-2022: Evening to Cape Sounion and Poseidon temple

Day 8, 19 -8-2022: Hadrians library, Archiological museum, Olympic park

Day 9, 20-10-2022: Fly home.      


Links

Mobirise